به نام خدا

کولر خودرو خطری که در کمین است!

کولر خودرو چگونه میتواند به سلامتی انسان آسیب برساند؟

 

کولر خودرو نباید ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ پس از ورود به آن روشن شود زیرا می‌تواند به سلامتی شما و سایر سرنشینان صدمات جبران ناپذیری وارد کند.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، داﺷﺒﻮرد، ﺻﻨﺪلی و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮای ﺧﻮدرو از ﺧﻮد ﮔﺎز ﺑﻨﺰن ﺳﺎﻃﻊ میﻛﻨﻨﺪ . این گاز ﺑﺴﻴﺎر سمی و ﺳﺮﻃﺎن است . ﺣﺘﻤﺎ” ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻮیی ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﮔﺮم ﺷﺪه را در ﺧﻮدروﻳﺘﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﺮده‌اﻳﺪ، اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﻮی ﮔﺎز ﺑﻨﺰن اﺳﺖ .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻃﺎن زایی، ﮔﺎز ﺑﻨﺰن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ را در پی داشته باشد . علاوه بر آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی باردار ﻧﻴﺰ میﮔﺮدد.

 از دیگر آسیبهای که گاز بنزن میتواند به سلامتی انسان برساند تاثیر منفی آن روی ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ و ﻛﺒﺪ است. و از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ سختی میﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺎده سمی و ﺧﻄﺮﻧﺎک را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻨﺰن در ﻫﻮای آزاد ﺣﺪود ۵۰ میلیﮔﺮم در ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ میﺑﺎﺷﺪ ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺰن ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﻳﻚ ﺧﻮدروی ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﻦ ۲۰۰ ﺗﺎ ۴۰۰ میلیﮔﺮم است.

ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﻮدرو در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و زﻳﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻی ۱۵ درﺟﻪ سانتیگراد ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺰن ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی داﺧﻞ آن ﺑﻴﻦ ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیﮔﺮم ﺑﺎﻻ میرود ﻛﻪ ۴۰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن برای بدن میﺑﺎﺷﺪ .

اﻓﺮادﻳﻜﻪ ﺳﻮار ﺧﻮدرویی ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﻔﺲ پی در پی و ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه اﻳﻦ ﮔﺎز ﻣﻬﻠﻚ و سمی ﻗﺮار میﮔﻴﺮﻧﺪ .

در صورتی که کولر خودرو نیز روشن باشد زمان بیشتری این گاز تنفس و برای سلامتی مخاطره آمیز خواهد بود .

راهکار برای اجتناب از این گاز سمی بسیار ساده است ﭘﺲ از ورود به ماشین ، ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪه و ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻮای داﺧﻞ آن ﻋﻮض ﺷﻮد ، ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ میﺗﻮان کولر را روﺷﻦ ﻧﻤود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *