مشتری برای ما مهم است چون: مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست، بلکه او هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد غریبه در سازمان ما نیست، بلکه جزئی از ماست. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی‌کنیم،  بلکه او از این طریق در حق ما لطف می کند.

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.